Obchodní podmínky služby Balicky.eu

 1. Úvodní ustanovení, rozsah služeb

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vzniklé mezi provozovatelem služby Balicky.eu, jímž je Trilogis, se sídlem Äußere Oybiner Str. 16, DE-02763 Zittau, Německo, dič DE198083293 a zákazníkem při obstarávání přepravy zásilek ze schránky zákazníka na adrese: Balicky.eu, Äußere Oybiner Str. 16, 02763 Zittau, Německo (dále též „sklad“).

   Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Dokončením registrace v systému Balicky.eu na internetové adrese www.balicky.eu vyjadřuje zákazník souhlas s jejich zněním.

  2. Zprostředkovatel obstarává přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení za dohodnutých podmínek.

  3. Obstaráním přepravy zásilky se rozumí obstarání přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení.

  4. Sklad přijímá zásilky označené zákazníkovým unikátním číslem a jménem ve tvaru:
   Balicky.eu
   Jméno a Příjmení (případně název firmy)
   abt. ### (### = číslo příkazce přiřazené systémem)
   Äußere Oybiner Str. 16
   02763 Zittau

  5. Zprostředkovatel přijímá zásilky k další přepravě pouze v ochranné krabici, papíru nebo obálce s přiloženým správně vyplněným a podepsaným nákladním listem CMR a přesným popisem všech jednotlivých položek zboží v dílčích zásilkách uložených v ochranné krabici. Nákladní list musí být vložen na vnější straně ochranné krabice v nalepovací obálce. Příkazce autorizuje zprostředkovatele, nebo pracovníky skladu k otevření ochranné krabice, aby mohly být zásilky z této krabice odeslány. Na základě předchozí dohody může funkci skladu nahradit i jiné místo v ČR, případně může zprostředkovatel na přání zákazníka obstarat i přepravu s vyzvednutím zásilky odkudkoliv z ČR.

 2. Vlastnosti přepravovaných zásilek

  1. Obsahem zásilek předaných zprostředkovateli nebo doručenými na sklad nesmějí být následující předměty:

   • bankovky a oběžné mince, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobených,
   • cenné papíry, ceniny a jiné obdobné dokumenty, např. vkladní a šekové knížky, směnky, platební karty,
   • díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty a sbírky,
   • ojetá a havarovaná vozidla,
   • přepravované použité a porouchané stroje a zařízení bez uvedení přesného rozsahu poruchy a míry opotřebení či poškození,
   • živá zvířata,
   • zbraně, střelivo, výbušniny a třaskaviny,
   • radioaktivní látky,
   • omamné a psychotropní látky,
   • stěhované věci a věci osobní potřeby bez uvedení přesného rozsahu a míry opotřebení či poškození,
   • jedovaté a žíravé látky,
   • nakažlivé biologické látky,
   • pornografický materiál,
   • odpad,
   • tuhý oxid uhličitý,
   • tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích,
   • tekutiny, které mohou vytéci z obalu zásilky nebo tímto obalem prosáknout,
   • snadno rozbitelné věci, které nejsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací se zásilkou nemohly poškodit,
   • biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
   • látky spadající do režimu ADR včetně všech druhů odpadu, zboží podléhající spotřebním daním (lihoviny, víno, pivo, cigarety, tabák, minerální oleje, lehké topné oleje, pohonné hmoty, apod.),
   • zásilka dražší než 25000,- Kč, nebo maximální hodnota odpovědnosti za zásilku vybraného dopravce pro další přepravu specifikovaném v Zasilatelském příkazu. Tuto zásilku je povinen příkazce správně deklarovat a pojistit při uzavření Zasilatelského příkazu v příslušném formuláři zasilatele. V případě neoprávněného předání zásilky převyšující hodnotu 25000,- Kč, nebo maximální hodnotu, do které odpovídá vybraný dopravce dle Zasilatelského příkazu, neodpovídá zasilatel za škodu na zásilce převyšující 25000,- Kč, nebo hodnotu do které odpovídá vybraný dopravce. Pokud je skutečná hodnota zásilky nižší, než její příkazcem deklarovaná hodnota, pak zasilatel neodpovídá za škodu na zásilce převyšující její skutečnou hodnotu.
   • nadměrné zásilky. Zasilatel obstarává přepravu zásilek, u nichž celkové rozměry jedné ucelené manipulační jednotky nepřesahují a) délku 240 cm; b) součet délky, šířky a výšky 300 cm; c) hmotnost 50 kg,
   • léky bez předchozího souhlasu zasilatele,
   • zásilka, za kterou nebylo řádně zaplaceno prodejci. V případě, že je Zasilatel informován prodejcem o neuhrazení zásilky, je Příkazci ponechána lhůta 10 dnů pro vysvětlení, zjednání nápravy a úhradu bankovním převodem. Potvrzení o uskutečněné platbě musí být dodáno z e-mailové adresy banky Příkazce. Jestliže nedojde k uhrazení dluhu prodejci, neuhrazená zásilka bude vrácena odesílateli. V případě, že dojde ke zjištění neoprávněného použití kreditní karty v souvislosti s přijímanými zásilkami do Sběrného skladu (jako podklad může sloužit např. vyjádření od provozovatele sítě platebních karet nebo jiné platební metody), vyhrazuje si Zasilatel právo vrátit veškeré zásilky vedené na účtu Příkazce zpět odesílatelům.
  2. Aby Zasilatelský příkaz mohl být správně zpracován a obstarána přeprava zásilky, musí strana, která zadává Zasilatelský příkaz, poskytnout:

   • kontaktní osobu (jméno i příjmení) oprávněnou jednat za příkazce v případě, že jí není on sám, včetně jejího obsluhovaného mobilního, nebo jiného telefonu a emailu,
   • obsluhovaný mobilní, nebo jiný telefon a jméno a příjmení kontaktní osoby (příjemce) na vykládce, která převezme zboží od dopravce (eventuálně telefonické spojení na osobu, která řídí vykládku a je v přímém kontaktu s příjemcem),
   • popis a charakter zboží, specifikaci jednotlivých položek zásilky,
   • veškeré informace nutné k uskutečnění přepravy poslat na e-mail zprostředkovatele, od kterého musí obdržet potvrzení o doručení těchto informací. Porušení uvedených povinností je podstatným porušením smlouvy ve smyslu ust. 2 odst. 4 obchodních podmínek. Případné následky nesprávných a neúplných údajů jdou k tíži zákazníka. Pro účely prokázání celní hodnoty (např. při zasílání zboží z ČR mimo EU) může být zprostředkovatelem požadován doklad o koupi zboží, kopie objednávky (např. printscreen, nebo číslo artiklu z eBay), faktura, případně jiný doklad prokazující deklarovanou hodnotu. Pokud doklad nebude zaslán do dvou pracovních dnů, nebo jej zákazník není schopen doložit, zákazník autorizuje zprosředkovatele k zjištění této hodnoty u odesílatele, nebo otevření zásilky za účelem získání podkladu pro správné vyplnění celní deklarace.
  3. Zodpovídá za poučení původního odesílatele o požadavcích zprostředkovatele na obal zásilky. Původní odesílatel je odpovědný za řádné zabalení zásilky nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter této zásilky:

   • byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou,
   • při manipulaci se zásilkou obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky a byl opatřen patřičnou a dobře viditelnou manipulační značkou,
   • na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky a pokud to povaha zásilky vyžaduje, je povinen ji srozumitelně označit manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní manipulaci se zásilkou,
   • zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop,
   • vnější a vnitřní balení musí být a) dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými zásilkami (třením, tlakem a nárazem); b) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů,
   • věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem,
   • zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci,
   • pokud je hmotnost zásilky vyšší než 15 kg, zásilka musí být upravena tak, aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby,
   • nezabalená věc může být zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže je to v dalším textu výslovně předepsáno, nebo není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení se zásilkou mohla část přepravované věci oddělit. Zodpovědnost za škody vyplývající z nedostatečného balení bude na straně, která takto nesprávně či nedostatečně zabalenou zásilku předala k přepravě. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nezkoumat vhodnost obalu pro další přepravu,
   • dopravce není odpovědný za vykládku z dopravního prostředku.
  4. Zasilatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v případě podstatného porušení ustanovení smlouvy zákazníkem. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zprostředkovatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Současně, zjistí-li zprostředkovatel, že byla smlouva zákazníkem podstatně porušena, může bez prodlení odmítnout obstarání přepravy. Podstatným porušením smlouvy je zejména porušení ustanovení čl. 2. odst. 1, 2 a 3 Obchodních podmínek.

 3. Poplatky a podmínky při skladování zásilek

  1. Zprostředkovatel obstarává přepravu zásilek po převzetí zásilky ze skladu.

  2. Za uskladnění zásilek a jejich manipulaci.

  3. Sklad nenese odpovědnost za zásilky, které nelze přeposlat (nadrozměrné nebo zakázané předměty). Takové zásilky budou uschovány po dobu 30 dnů, a jestliže se nenajde pro zákazníka akceptovatelný způsob pro přeposlání, budou odeslány na jeho náklady zpět odesílateli, nebo zlikvidovány, pokud neobdrží zasilatel 100% zálohovou platbu na zpětné přepravné od zákazníka. Zákazník nese odpovědnost za veškeré poplatky, clo, spotřební daně, DPH související s příjmem a odesláním zásilek, včetně poplatků dodatečně naúčtovaných přepravními společnostmi nebo odesílateli (před dodáním do skladu).

  4. Zpracování přes systém Balicky.eu je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na adrese http://www.balicky.eu/cenik-sluzeb pod odkazem „Ceník služeb“.

  5. Zákazník zplnomocňuje pracovníky zprostředkovatele k otevření zásilky v případě podezření, že jsou zasílány zakázané či nelegální předměty, nebo pokud je zásilku potřeba přebalit, je poškozený obal, či je zásilka neskladná a nadrozměrná. Zásilka může být zaslána zpět původnímu odesílateli, pokud příkazce zašle 100% zálohu na zpětné přepravné a uhradí vzniklé vícenáklady.

 1. Doručování zásilek

  1. Jakmile zákazník potvrdí a odešle příkaz k přepravě zprostředkovateli ve lhůtě, ve které je platná nabídka dopravce, pak je zasilatel povinen obstarat dopravce, který má zásilku v dohodnutý termín převzít k přepravě.

  2. Zprostředkovatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době přiměřené vzdálenosti přepravy nebo v termínu dohodnutém s zákazníkem a za podmínek dohodnutých u konkrétního typu přepravy. Za běžnou dodací dobu je brána doba, kdy zprostředkovatelem obstaraný dopravce zpravidla doručí zásilku příjemci a to, pokud nenastanou zvláštní nebo neočekávané situace během přepravy zásilky.

  3. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne, pokud se strany nedohodnou jinak.

  4. Odstavec 1. a 2. se neužije v případě, kdy nelze zásilku doručit ani při vynaložení odborné péče. Nedoručitelná zásilka bude doručena zpět odesílateli na náklady zákazníka. Zákazník je povinen uhradit náklady a přepravné za zpětnou dopravu zboží, a to ve stejné výši jako při přepravě příjemci, jestliže příjemce odmítne převzetí jemu dovezené zásilky. Nedoručitelnou zásilkou se rozumí zásilka, kdy:

   • příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí,
   • příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení,
   • příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval.
 2. Platební podmínky a přepravné

  1. Přepravné a poplatky za služby balicky.eu lze uhradit ze vkladu finančních prostředků (kreditu), které si uživatel předem vloží na svůj účet v systému balicky.eu. Zásilka bude příjemci odeslána a vydána vždy až po úhradě všech poplatků a přepravného. Při nepřevzetí zásilky či jiných překážek na straně příjemce, je příkazce povinen uhradit případnou zpětnou přepravu a další vzniklé vícenáklady včetně poplatků za opětovné zpracování zásilky.

  2. Příkazce výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě.

  3. Po vložení finančních prostředků na účet příkazce bude nejpozději do 15ti dnů vystaven daňový doklad, který obdrží příkazce na uvedený obsluhovaný e-mail.

 3. Odpovědnost zasilatele za škodu vzniklou při obstarání přepravy zásilky

  1. Zprostředkovatel odpovídá zákazníkovi za škodu vzniklou při obstarání přepravy zásilky, ledaže ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost zprostředkovatele jako dopravce je dána:

   • v případě samovstupu (par. 605, odst. 1 Obch. zákoníku),
   • jako provozovatele - operátora multimodální přepravy,
   • jestliže sjedná se zákazníkem paušální částku, sazbu za přepravu. Zprostředkovatel však neodpovídá za ušlý zisk a následné škody. Skutečnou škodou se rozumí taková škoda, o jakou se majetek zákazníka v důsledku škodné události vzniklé při obstarávání přepravy zásilky zmenšil.
  2. Zasilatel se zprostí odpovědnosti za škodu při obstarávané přepravě zásilky, pokud:

   • vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v obchodním odvětví zasilatelských služeb,
   • škoda vznikla v důsledku porušení povinností zákazníka stanovených v právních předpisech, Objednávce a těchto Obchodních podmínkách,
   • pokud byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky, nebo chybějícím, vadným nebo nedostatečným obalem,
   • škoda nebyla příkazcem u zasilatele uplatněna v době stanovené v čl. 7. odst. 3. a 4. těchto Obchodních podmínek, anebo bez předložení řádných dokladů k reklamačnímu řízení, k němuž je zasilatel příkazcem pověřen a které vede jeho jménem a na jeho účet,
   • škoda vznikla během manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce,
   • je zboží přirozené povahy, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysycháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu či hlodavců,
   • škoda byla způsobena loupeží,
   • byla přepravovaná zásilka zadržena, škoda vznikla znečištěním životního prostředí, škoda vznikla v důsledku právní skutečnosti, o které příkazce v době potvrzení objednávkz věděl nebo mohl vědět, škoda byla zaviněna v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu nebo stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností, škoda byla způsobena vlivem kybernetického nebezpečí.
  3. Předá-li zákazník bez souhlasu a vědomí zprostředkovatele k přepravě zboží vyšší hodnoty než je stanoveno v čl. 2 odst. 1 obchodních podmínek, jedná se o podstatné porušení smlouvy a zprosředkovatel neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce přesahující uvedenou maximální povolenou hodnotu.

  4. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila anebo překonala a také, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Zprostředkovatel je v takových případech oprávněn, nikoli však povinen, odstoupit od smlouvy, i když zakázka byla již částečně provedena. Povinnost zprosředkovatel dbát o zájmy zákazníka však trvá. Zprostředkovatel má však v těchto případech totéž právo, i když na něm nelze spravedlivě požadovat, aby setrval ve smlouvě. Odstoupí-li zprostředkovatel nebo zákazník podle uvedených ustanovení od smlouvy, má zprostředkovatel nárok na úhradu vynaložených nákladů a zaplacení přiměřené úplaty.

 4. Reklamační řízení, zákonné lhůty

  1. Zákazník je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky příjemcem pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena (pokud není poškození zjevné, postupujte dle bodu 2). Zápis nechá příjemce potvrdit řidiče a oba si ponechají po jednom originále. Zápis provedou například do přepravního listu. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Zprostředkovateli nebo jím obstaranému dopravci musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zprostředkovatele nebo jím obstaraným dopravcem.

  2. Zákazník zašle zasilateli kopii zápisu nejpozději do jednoho pracovního dne po doručení zásilky na adresu info@balicky.eu, kde mu bude zpětně potvrzeno přijetí jeho reklamace. Pokud nebude jeho reklamace zpětně potvrzena, telefonicky ji ohlásí na telefonu +420 481 120 356. Při nesepsání škodního zápisu, nebo při překročení reklamační lhůty (u škod neznatelných při příjmu) nemusí pojišťovna ani dopravce škodu uznat. Zkrácená lhůta na jeden pracovní den je z důvodu času na zpracování oficiální výhrady na dopravce.

  3. Zprostředkovatel případné nároky zákazníka vůči dopravcům uplatňuje vlastním jménem. Při uplatňování těchto nároků vůči obstaranému dopravci je zákazník zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci. Neposkytnutí řádné součinnosti příkazce při vymáhání nároků vůči dopravcům je podstatným porušením smlouvy.

  4. Zákazník je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky příjemcem pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Zasilateli nebo jím obstaranému dopravci musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasilatele nebo jím obstaraným dopravcem.

  5. Zprostředkovatel neodpovídá za obstaraného dopravce a případné nároky příkazce vůči dopravcům uplatňuje zákazník vlastním jménem a na účet příkazce. Při uplatňování těchto nároků vůči obstaranému dopravci je zákazník zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci. Neposkytnutí řádné součinnosti zákazníka při vymáhání nároků vůči dopravcům je podstatným porušením smlouvy.

  6. Reklamační doba u škod zjevně neznatelných při příjmu v ČR je stanovena na 3 dny.

  7. Pokud je doručená zásilka do skladu viditelně poškozena, stejný den informuje zprostředkovatel zákazníka a 7 dní po příjmu lze tuto zásilku dle německých zákonů reklamovat u dopravce skrze sklad. Podnět k zahájení reklamačního řízení podává zákazník. Pokud není poškození běžným pohledem při příjmu viditelné, lhůta pro písemné oznámení poškození je také 7 dní. Pokud si zákazník přeje zásilku rozbalit a zkontrolovat, sklad může tento úkon za poplatek učinit. Zprostředkovatel nedoporučuje zásilky dlouho skladovat z důvodu krátké reklamační lhůty, která plyne dnem příjmu na sklad v Zittau.

  8. Zákazník je povinen u zprostředkovatele uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav nejpozději do 1 roku od předání zásilky příjemci.

  9. Při uplatnění práva náhrady škody u zasilatele je příkazce povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody.

 5. Pojištění zásilek

  1. Zprostředkovatel je povinen obstarat nad rámec zákonné odpovědnosti obstaraného dopravce pojištění zásilky jen na základě písemného pokynu zákazníka blíže specifikovaným a potvrzeným v objednávce.

  2. Pokyn musí obsahovat pojistnou hodnotu zboží na základě kopie obchodní faktury, Pojistnou hodnfotou je fakturovaná cena zásilky, nebo jiným dokladem doložená skutečná cena zásilky.

  3. Sazby pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou závislé na druhu zboží a jednotlivých teritoriích dle sazebníku České pojišťovny, a.s.

  4. Pojištění nabývá platnosti až poté, jakmile zašle zasilatel příkazci potvrzení o přijetí zásilky do pojištění.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. Zprostředkovatel je oprávněn uplatňovat zástavní právo na zásilce k zajištění všech svých nároků vzniklých ze smluvího vztahu, dokud je zásilka u osoby, která ji drží jménem zprostředkovatele, nebo dokud má zprostředkovatel listiny, které jej opravňují se zásilkou nakládat.

  2. Vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou její součástí, se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.